Στελέχη οικοτουριστικών επιχειρήσεων.

Στην ενότητα αυτή εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του Τουρισμού θα γνωρίσουν αντικείμενα όπως Η Βιομηχανία της Φιλοξενίας-Εισαγωγή στην Έννοια του Τουρισμού, Οργάνωση και Λειτουργία Διοικητικών Υπηρεσιών, Οργανωτική Δομή Μικρών Καταλυμάτων, Βασικές Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης και Λειτουργίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, Ποιοτική Εξυπηρέτηση και Επικοινωνία, Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.