Διαδικτυακές υπηρεσίες - Συνεργατικά εργαλεία - Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τα εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων (web pages) και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου  στην λειτουργία μιας επιχείρησης. Επίσης θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στους κινδύνους , τις απειλές και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την κανονική και απρόσκοπτο χρήση αυτών. Συγκεκριμένα η ενότητα αυτή αναφέρεται στις γλώσσες ανάπτυξης ιστοσελίδων   Visual Basic(r) για .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, php, Σχεδιασμός και ανάπτυξη Web Σελίδων, Επεξεργασία Εικόνας - Photoshop όπως επίσης Ασφάλεια  Πληροφορικών Συστημάτων.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.


Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.