Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας

Στην ενότητα αυτή θα γίνει εκτεταμένη αναφορά στις  Bασικές Αρχές Διαχείρισης Αποθηκών. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν αντικείμενα όπως  Βασικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας , Επιχειρηματικότητα-Τεχνική Επικοινωνίας, Σχέσεις εταιρικής δομής, η Πληροφορική στην επιχείρηση, Οργάνωση Διαχείριση Συστημάτων Εμπορικών Μεταφορών,  Εφαρμογή της Κοινωνίας της Τεχνολογίας και Επικοινωνιών στις Μεταφορές,  Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Εφοδιαστική Αλυσίδας-Διαχείρισης Καθημερινών Εργασιών, Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Εφοδιαστική Αλυσίδας-Διαχείρισης Καθημερινών Εργασιών και Αποθηκευτική Διαχείριση.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.