Αυτοματισμός επιχειρησιακών λειτουργιών με τη εφαρμογών πληροφορικής

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην χρήση της πληροφορικής στην αυτοματοποίηση των καθημερινών λειτουργιών μιας  επιχείρησης . Ενδεικτικά τα αντικείμενα που αναπτυχθούν στην ενότητα αυτή είναι Ηλεκτρονική αλληλογραφία,  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Τεχνολογίες Πληροφοριών και ο ρόλος τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, Μηχανογράφηση Οικονομικών Υπηρεσιών, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, όπως επίσης και οι εφαρμογές ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων με την χρήση της Access και του Excel.  

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.