1.Χρονικός Προγραμματισμός Έργων

1.1. Σκοπός

1.2. Εισαγωγή

1.3. Ευθύγραμμα γραφήματα ή διάγραμμα Gantt

1.4. Mέθοδοι Δικτυωτής Ανάλυσης (CPM, ΜΡΜ, PERT)

1.5. Χρονικός προγραμματισμός με χρήση λογισμικού

2. Οικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος έργων

2.1. Σκοπός

2.2. Εισαγωγή

2.3. Εκτίμηση κόστους έργου

2.4. Κατηγορίες κόστους έργου

2.5. Μέθοδοι εκτίμησης της παραγωγικότητας

2.6. Παραγοντικό μοντέλο παραγωγικότητας

2.7. Προϋπολογισμός και καμπύλη αθροιστικού κόστους έργου

2.8. Έλεγχος προόδου του έργου

3. Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλειας στα Τεχνικά Έργα

3.1. Σκοπός

3.2. Εισαγωγή

3.3. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου

3.4. Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.)

3.5. Μητρώο Έργου

1. Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων

1.1. Μοντέλα της βιομηχανίας τεχνικού σχεδιασμού και κατασκευών (AEC

business)

4. Διαλειτουργικότητα

4.1. Τι είναι και η σημασία της διαλειτουργικότητας

4.2. Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

4.3. Κατάλογος λογισμικών της αγοράς που συμμορφώνονται με τα Πρότυπα

και υποστηρίζουν το ΒΙΜ

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού αντικειμένου «Συστήματα έξυπνων εφαρμογών»

σε μορφή διαφανειών ppt έκτασης κατ' ελάχιστο 20 και κατά μέγιστο 40 διαφανειών.