Εξειδικεύσεις τουριστικών επαγγελμάτων iClass


  • Τα προγράμματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης είναι υπό διαμόρφωση και θα ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη κάθε τμήματος.

  • Οι συνεδρίες σύγχρονης τηλεκατάρτισης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης με αυτόματη σύνδεση μέσω του ενιαίου κωδικού (SSO) στην πλατφόρμα iclasslive.