Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης  επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και συγκεκριμένα τον Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, στοιχεία  Marketing των επιχειρήσεων όπως άμεσο Marketing, Σχεδιασμό Marketing και τα στάδια του Marketing plan.


Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.