Στελέχη Εμπορικών Επιχειρήσεων

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι την φύση των εμπορικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα την Νομική φύση των επιχειρήσεων, την οικονομική διαχείριση αυτών, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η Επικοινωνία με τους πελάτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θέματα Marketing επιχειρήσεων, όπως επίσης την  τέχνη των πωλήσεων, την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών και έννοιες χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.