Θέματα εξαγωγικού εμπορίου - σύγχρονες  τεχνικές  marketing  και χρήση νέων τεχνολογιών

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις τεχνικές του εξαγωγικού εμπορίου και την επίδραση του marketing σε αυτές. Συγκεκριμένα η ενότητα αυτή περιλαμβάνει θέματα Νομικής Μορφής των επιχειρήσεων, Οικονομικής Διαχείρισης αυτών, Επιχειρησιακής έρευνας, Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, Αρχές Marketing, όπως επίσης τεχνικές πωλήσεων, αγοραστικής συμπεριφοράς και βασικών αρχών Χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.