Οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες και λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα θα γνωρίσουν θέματα που αφορούν Βασικές Αρχές Διασφάλισης και Ποιότητας, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, marketing, Κοστολόγησης, όπως επίσης Δίκαιο Επιχειρήσεων και Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.