Σύγχρονες τεχνικές marketing και επικοινωνίας

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις τεχνικές και διαδικασίες του σύγχρονου marketing στην λειτουργία μιας επιχείρησης. Θα διδαχθούν τα εργαλεία, της τεχνικές, τον σχεδιασμό και τις σύγχρονες διαδικασίες του marketing. Επίσης θέματα που αναφέρονται σε και Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής, τεχνικές επικοινωνίας, και αγοραστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.