Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνικές για επιτυχημένες πωλήσεις σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τεχνικές ενός συγχρόνου marketing. Θα γνωρίσουν αντικείμενα που αναφέρονται στην δομή των επιχειρήσεων, σε Επιχειρησιακή και Διεθνή επικοινωνία όπως και Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής και επιχειρήσεις και νέα τεχνολογία.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.