Υδραυλικές εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, ψύξης & αερισμού με χρήση φυσικού αεριού και ανανεώσιμων πηγών ενεργείας

Η ενότητα αυτή παρέχει πρακτικές γνώσεις, για τις εγκατάσταση κα συντήρηση Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων, Κεντρικής Θέρμανσης, Υδραυλικών εγκαταστάσεων, κοστολόγησης, κατάρτισης Business plan μικρής επιχείρησης όπως και θέματα που αφορούν νομικά θέματα επιχειρήσεων.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.


Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.