Εργασίες μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις μεθόδους και τεχνικές αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης.   Συγκεκριμένα θα γνωρίσουν θέματα που αφορούν Οργάνωση Διαχείριση Συστημάτων Εμπορικών Μεταφορών, Εφαρμογή της Κοινωνίας της Τεχνολογίας και Επικοινωνιών στις Μεταφορές, Ανάλυση Συστημάτων και Υποδείγματα Ζητήματα Μεταφορών, Βασικές αρχές ενσάκισης, ζύγισης, ταξινόμησης και διαλογής εμπορευμάτων, Μέθοδοι και τεχνικές αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης,  Χειρισμός ειδικών και επικίνδυνων φορτίων, Χειρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων και Κανόνες και τεχνικές διαχείρισης φορτίων ξηράς και φορτηγών πλοίων.


Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.