Στελέχη τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις τεχνικές και διαδικασίες της τυποποίησης αγροτικών προϊόντων . Θα διδαχθούν ενότητες όπως  Ανάπτυξη-Δημιουργία Νέας Επιχείρησης, Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ποτών, Marketing Αγροτικών Προϊόντων, Πωλήσεις Προϊόντων-Πωλήσεις σε Μαρκετ-Κεντρικές Λαχαναγορές, Ανάλυση Βασικών-Εξειδικευμένων Εννοιών Λιανικών Χονδρικών Πωλήσεων και Κατάρτιση business plan μικρής επιχείρησης.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.