Διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις τεχνικές και τα εργαλεία της διαχείρισης  της ασφάλειας και ποιότητας  των τροφίμων. Συγκεκριμένα θα γνωρίσουν ενότητες που αναφέρονται σε Επιλογή και Αξιολόγηση Προληπτικών Μέτρων Ελέγχου (HACCP), Κατάρτιση business plan μικρής επιχείρησης,  Βασικές Αρχές Λειτουργίας - Οργάνωση & Δκση Επιχειρήσεων, Ανάλυση Κινδύνου & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου σε ένα Σύστημα Τροφίμων HACCP, Μικροοργανισμοί και Χαρακτηριστικά Αυτών,  Τροφοδηλητηριάσεις και Παρεμπόδισή τους και Αποθήκευση Τροφίμων.

Βασικές εφαρμογές Η/Υ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών ενός γραφείου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, μορφοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως επίσης και την σύνταξη απλών αναφορών, επιστολών και πινάκων.

Οριζόντιες Δεξιότητες

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.